Často kladené otázky

Ako funguje úverový a záložný systém ArtFin? Zistite viac!

Aké sú výhody investičnej príležitosti, ktorú ponúka ArtFin?
Prehľadnosť. Najväčšou výhodou je jasne definovaný systém poskytnutia/splatenia úveru a konkrétny záložný inštrument. Zisk. Čiastkovou výhodou je čistý úrokový výnos bez dodatočných skrytých nákladov. Potenciálna nevýhoda – možnosť predčasného splatenia úveru bez sankcií – je vykompenzovaná možnosťou obratom si vybrať iné výtvarné dielo, na ktoré poskytnete úver.
Akú úlohu zohráva ArtFin a akú samotné dielo v procese poskytnutia a splatenia úveru?

Naša spoločnosť spája záujemcov o úver s tými, ktorí úver chcú poskytnúť. Vo vzťahu k veriteľovi vystupuje ArtFin ako dlžník a vo vzťahu k dlžníkovi ako veriteľ. Podmienky poskytnutia a prijatia úveru sú vytvorené so zreteľom na elimináciu rizík pre všetky zúčastnené subjekty. Zvláštny dôraz kladieme na expertné overovanie originality diel a určovanie bezpečnej výšky poskytnutého úveru. Výtvarné dielo, do ktorého veriteľ investuje, plní funkciu záložného inštrumentu. Majiteľ diela (dlžník) poskytne dielo ako záloh na splnenie svojho záväzku priamo vo vzťahu k ArtFin a nepriamo vo vzťahu k prvotnému veriteľovi. Založené dielo sa ešte pred čerpaním úveru bezpečne uloží v trezore ArtFin a je automaticky poistené v poisťovni UNIQA. Veriteľ sa môže kedykoľvek presvedčiť o jeho fyzickej existencii.

Sú predmetom financovania skutočne hodnotné diela?
Áno, do virtuálnej galérie zaraďuje ArtFin diela len najvýznamnejších slovenských výtvarníkov, ktorí majú vytvorené cenové precedensy na verejnom trhu (galérie a aukcie). Výnimočne môže byť do zoznamu zaradené aj dielo zahraničného autora, avšak vždy len po dôkladnom overení jeho „rodného listu“.
Čo rozhoduje o fixnej výške úveru a úrokovej sadzbe za konkrétne dielo?
Nominálnu výšku úveru stanovuje ArtFin prioritne s dôrazom na záujmy veriteľa aj dlžníka a zároveň s dôrazom na elimináciu investičných rizík s prihliadnutím na expertný odhad aktuálnej trhovej ceny vybratého výtvarného diela. Úroková sadzba je fixne stanovená tak, aby vytvárala korektný a vyvážený vzťah medzi dlžníkom a veriteľom.
Prečo je doba splatnosti určená na 365 dní?
Poskytnutý úver je použitý na financovanie „obehu“ výtvarného diela (na vytvorenie podmienok, aby sa predalo za férovú cenu) a ten má logický časový horizont, ktorý sme limitovali na maximálne 365 dní.
Prečo je možná predčasná splatnosť úveru bez sankcií?
Výtvarné dielo, ktoré je predmetom úverového financovania, je predmetom predaja tretej osobe. Akt predaja a kúpy je možné realizovať aj pred termínom splatnosti úveru. Ak ho záujemca kúpi a zaplatí (z peňazí sa splatí úver s úrokom), chce si výtvarné dielo aj fyzicky prevziať čo najskôr po jeho zaplatení. Keďže predmetné výtvarné dielo je zároveň záložnými inštrumentom, je potrebné najskôr vyplatiť veriteľa a uvoľniť tak záložný inštrument pre ďalšie disponovanie.
Dá sa pozrieť štandardná zmluva vopred?
Áno dá, systém vám po zadaní Vašich osobných údajov vygeneruje jej náhľad, ktorý môžete zrušiť alebo záväzne potvrdiť. Až po jeho záväznom potvrdení prichádza k registrácii Vášho záväzného a nemeniteľného návrhu v systéme ArtFin, a.s.. Obsah štandardnej zmluvy si môžete pozrieť aj tu.
Čo ak nastane situácia, že dlžník si nesplní platobnú povinnosť voči ArtFin? Ohrozí to splatenie úveru ArtFin voči veriteľovi v dobe splatnosti?
ArtFin, pochopiteľne, počíta aj s takouto situáciou a rieši ju vytvorením efektívneho systémového a časového „vankúša“. Pre takéto prípady si naša spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu uplatňuje záložné právo voči svojmu dlžníkovi. Cieľom opatrenia je vyhnúť sa riziku neschopnosti vyplatenia úveru veriteľovi v riadnom termíne splatnosti.
Mám ďalšie otázky, ktoré tu neboli zodpovedané. Na koho sa môžem obrátiť?
Ak chcete vedieť viac o úverovaní a založení výtvarných diel prostredníctvom nášho unikátneho systému, neváhajte sa na nás obrátiť priamo. Navštívte nás v sídle spoločnosti na Námestí SNP 13 v Bratislave, napíšte nám e-mail na artfin@artfin.sk alebo nám oslovte prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete v sekcii Kontakt. Radi vám odpovieme na všetko, čo vás zaujíma.
Chcete si požičať?
Ak ste majiteľom kvalitného výtvarného diela od renomovaného slovenského autora a chcete si požičať peniaze, skontaktujte nás, prosím, na igor.krejci@artfin.sk (0905 618 491) alebo roman.krejci@artfin.sk (0905 407 741). artfin@artfin.sk alebo nám pošlite kontaktný formulár, ktorý nájdete v sekcii Kontakt. Radi vám odpovieme na všetko, čo vás zaujíma.

chcete

investovať?

Overte si na prehľadnej číselnej osi, aká bude konečná výška výnosov z vašej investície.