Všeobecné obchodné podmienky

"Náhľad zmluvy”, vygenerovaný systémom ArtFin, a.s. na základe Vami vyplnených údajov vo formulári, je určený pre Vašu kontrolu. Ak nesúhlasíte s obsahom, prípadne si prajete zmeniť Vami vyplnené údaje vo formulári, je možné “Náhľad zmluvy” zrušiť. Vygenerovanie Vášho záväzného a nemeniteľného návrhu “Zmluvy o úvere” je možné až po záväznom potvrdení “Náhľadu zmluvy”, ktorým je Váš návrh zaregistrovaný do systému ArtFin, a.s.

Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu o schválení „Zmluvy o úvere“ spoločnosťou ArtFin, a.s., spolu s dokumentom „Zmluva o úvere“ na Vašu e-mailovú adresu, uvedenú vo formulári, sa „Zmluva o úvere“ stáva obojstranne platná a účinná.

Všetky skutočnosti uvedené v Zmluve o úvere (ďalej Zmluva), ako aj všetky vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou, ako aj všetky informácie získané v súvislosti s touto zmluvou sú dôverné, tvoria know – how Dlžníka a tvoria obchodné tajomstvo Dlžníka (ďalej len „Obchodné tajomstvo“). Veriteľ má povinnosť mlčanlivosti o Obchodnom tajomstve. Veriteľ nesmie nijakým spôsobom bez vopred udeleného písomného súhlasu Dlžníka použiť Obchodné tajomstvo. Veriteľ má povinnosti podľa tohto bodu aj po ukončení tejto zmluvy.