č. -

ZMLUVA O ÚVERE

Článok I
Zmluvné strany

1.1

Dlžník:

Obchodné meno:
ArtFin, a. s.
Sídlo:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO:
48 125 288
Registrácia:
Okresný súd Bratislava I - Obchodný register, oddiel: Sa, vložka číslo: 6127/B
IBAN:
SK0911000000002940003024
Číslo účtu / Kód banky:
2940003024 / 1100

(ďalej len „Dlžník“)

1.2

Veriteľ:

Meno a priezvisko / Názov:
-
Bydlisko / Sídlo:
-


Rodné číslo / IČO:
-
Doklad totožnosti / Registrácia:
-
Email:
-
Telefón:
-
IBAN:
-
Swift:
-

(ďalej len „Veriteľ“)

Článok II
Úver

2.1

V tejto zmluve sa používajú nasledovné výrazy s nasledovným významom:
Deň poskytnutia Úveru:
Deň pripísania poskytnutého úveru na účet Dlžníka.
Deň splatnosti Úveru:
Skorší z nasledujúcich dní:
a) 365. (tristošesťdesiatypiaty) deň odo Dňa poskytnutia Úveru,
b) iný deň podľa tejto zmluvy (bod 4.1 tejto zmluvy),
c) iný deň určený Dlžníkom (Dlžník je oprávnený jednostranne vyhlásiť predčasnú splatnosť Úveru).
Dielo:
Dielo uvedené v Prílohy č. 1 k tejto zmluve.
Účel Úveru:
Financovanie založeného Diela.
Úroky Úveru:
Úroky vo výške: - p.a.
Úver:
Finančná suma vo výške: -

Článok III
Predmet zmluvy

3.1

Veriteľ poskytne Dlžníkovi Úver Dňom poskytnutia Úveru. Veriteľ prevedie finančné prostriedky na účet Dlžníka do 5 (päť) pracovných dní od Veriteľovho schválenia Dlžníkovho návrhu „Zmluvy o úvere“.

3.2

Dlžník použije Úver na Účel Úveru.

3.3

Dlžník je povinný splatiť Veriteľovi Úver a Úroky Úveru v Deň splatnosti Úveru.

3.4

Dlžník, ako záložný veriteľ k Dielu (ako zálohu), je povinný konzultovať svoj postup pri realizácii svojho záložného práva k Dielu s Veriteľom a informovať Veriteľa o termíne a spôsobe realizácie záložného práva.

Článok IV
Okamžitá splatnosť Úveru

4.1

V prípade, ak Dlžník poruší bod 3.2 alebo bod 3.3 alebo bod 3.4 tejto zmluvy alebo sa Dlžník dostane do konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie, je Veriteľ oprávnený jednostranne vyhlásiť okamžitú splatnosť Úveru (a Úrokov Úveru) bez ohľadu na Deň splatnosti Úveru, pričom Dlžník je v tomto prípade povinný uhradiť Veriteľovi Úver (a Úroky Úveru) do 20 (dvadsať) pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia o okamžitej splatnosti Úveru.

Článok V
Zmluvná pokuta

5.1

V prípade, ak Veriteľ poruší bod 3.1 tejto zmluvy, tak je Veriteľ povinný zaplatiť Dlžníkovi zmluvnú pokutu vo výške: 500,- EUR (päťsto Eur). Dlžník má v takomto prípade právo, jednostranne a bez akýchkoľvek záväzkov voči Veriteľovi, vypovedať túto „Zmluvu o úvere“

Článok VI
Záverečné ustanovenia

6.1

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Veriteľom podľa Všeobecných Obchodných Podmienok spoločnosti ArtFin, a. s..

6.2

Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do vysporiadania pohľadávok Veriteľa podľa tejto zmluvy, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená ukončiť túto zmluvu iným spôsobom ako je uvedený v tejto zmluve okrem dohody zmluvných strán.

6.3

Táto zmluva sa riadi slovenským Obchodným zákonníkom. Vo vzťahoch a bodoch vyslovene neupravených v tejto zmluve sa zmluvné strany riadia pokynmi Dlžníka.

6.4

Ak Dlžník neurčí inak, zmluvné strany komunikujú písomne, pričom za deň doručenia sa považuje prevzatie doručovanej písomnosti alebo 7. (siedmy) deň odo dňa jej odoslania.

6.5

Akékoľvek platby podľa tejto zmluvy sa považujú za realizované momentom ich pripísania na účet zmluvnej strany.

6.6

Prílohy k tejto zmluve: Príloha č. 1 - Financované dielo.

6.7

Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, (1) jeden pre každú zmluvnú stranu.

6.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, že je pre nich určitý a zrozumiteľný, že s touto zmluvou a všetkými jej ustanoveniami bezvýhradne súhlasia.V Bratislave, dňa -
ArtFin
_____________________
Dlžník
ArtFin, a. s.
V Bratislave, dňa -
ArtFin
_____________________
Veriteľ